Viden og anbefalinger til et mere effektivt og bæredygtigt byggeri

De rigtige IKT-værktøjer = færre meromkostninger og misforståelser

19. februar, 2018
8 minutter

Gør dit byggeprojekt til et IKT byggeprojekt, og styrk samarbejdet og bundlinjen.

Det er nok de færreste næser i byggebranchen, der ikke har fået færten af IKT. I hvert fald falder snakken rigtig tit på IKT krav, IKT-aftale og IKT bekendtgørelse.

Alligevel oplever vi ofte, at vores kunder stiller spørgsmål til, hvad de kan og skal gøre for at leve op til de IKT-krav, som IKT-bekendtgørelsen stiller. Det vidner om, at selvom kendskabet til IKT i byggeriet er blevet større, er der stadig et stort behov og potentiale for at udbrede kendskabet endnu mere. 

Hvad er formålet med IKT-bekendtgørelserne?

I IKT-bekendtgørelse nr. 118 og 119 fra 2013 fremgår de lovpligtige krav, som de offentlige og almene bygherrer skal stille i forbindelse med bygge- og renoveringsprojekter over en vis entreprisesum. Kravene, der stilles til de rådgivende parter, omfatter bl.a. IKT-koordinering, anvendelse af digitale byggeobjekter, digital kommunikation og projektweb samt digital leverance ved byggeriets afslutning.

IKT-bekendtgørelsen har til formål at medvirke til en harmoniseret og værdiskabende anvendelse af IKT i bygge-, renoverings-, drifts- og vedligeholdelsesopgaver i den offentlige sektor og det offentlige støttede byggeri. Det vurderes, at produktiviteten inden for disse opgaver kan forøges væsentligt ved udvidet brug af IKT.

Hvornår gør IKT-bekendtgørelserne sig gældende?

0-5 mio. kr. Der er ikke krav til anvendelse af IKT.

5-20 mio. kr. På statsligt støttede byggeprojekter er IKT et krav. På regionalt og kommunalt støttede projekter er der ikke krav om anvendelse af IKT.

20+ mio. kr. På alle offentlige og almene byggerier med en entreprisesum på 20+ mio. kr. skal bygherre opfylde flere krav til anvendelsen af IKT.

Hvad omfatter IKT-kravene?

Helt praktisk er IKT bekendtgørelserne udformet som en række krav, som bygherren i det konkrete IKT byggeprojekt skal stille til byggesagens parter. På et IKT byggeprojekt er det bygherren, der har ansvaret for, at de gældende IKT-krav til hver en tid er opfyldt. 

3  IKT-koordinering
4  Håndtering af digitale byggeobjekter
5  Digital kommunikation og projektweb mv.
6  Anvendelse af digitale bygningsmodeller i projektkonkurrencer
7  Anvendelse af objektbaseret bygningsmodeller under projektering og udførelse
8  Digitalt udbud og tilbud
9  Udbud med mængder
10  Digital leverance ved byggeriets aflevering
11  Digital mangelinformation

§ 3, 5, 8-9, 10 & 11 – med RIB opfylder du IKT-kravene på den professionelle måde!


§

Krav

Udbytte

Hvordan


§ 3) IKT-koordinering

Bygherre skal sikre, at der gennem hele byggesagen sker en koordinering af den samlede IKT-anvendelse mellem alle involverede parter.

Du sikrer, at den samlede IKT-anvendelse både lever op til IKT-kravene og andre aftaler, eller krav, der relaterer sig til anvendelsen af IKT i byggeprojektet.

Når du benytter RIBs værktøjer til at opfylde IKT-krav, vil kravet om IKT-koordinering være opfyldt. Med en IKT-leder uddannelse fra Byggeriets Ledelsescenter bliver du uddannet til at forestå IKT-ledelsen på byggeprojekter.


§ 5) Digital kommunikation og projektweb mv.

Bygherre skal stille krav om, at der anvendes et system til digital kommunikation og arkivering af relevant information under byggesagens forløb. Alle byggeprojektets parter skal have adgang til og gøre brug af en sikker og effektiv projektweb, hvor al projektinformation arkiveres, udveksles og kommunikeres digitalt.

Med en professionel projektweb giver transparens, overblik, ensartede arbejdsgange, og reducering af fejl i byggeriet. Derfor får du bedre digital kommunikation og dokumentation igennem hele projektets levetid.

Med RIB Projekt samles dokumentation, samarbejde, deltagere og dokumenter ét sted – og alle projektdeltagere kan arbejde produktivt uanset hvor de færdes. RIB Projekt er en komplet projektwebløsning og indeholder alle de områder og funktioner et byggeprojekt har brug for idé til aflevering.


§ 8-9) Digitalt udbud og tilbud

Bygherre skal stille krav om, at der ved udbud af byggearbejder anvendes digitalt system til udbud og tilbud.

Digitalt udbud og tilbud sparer udbudsgiver tid og omkostninger til print og distribution af udbudsmateriale. Du opnår et betydeligt forbedrings- og besparelsespotentiale i sammenligningsgrundlaget.

Med RIB Udbud kan du håndtere hele processen fra udbudsbeskrivelse til licitation i alle typer af udbud. Det er enkelt, sikkert og effektivt. Du kan stille særlige afleveringskriterier, som giver mere sammenlignelige tilbud. Og alle handlinger gennem hele udbudsprocessen er fuldt sporbare og dokumenterbare. 


§ 10) Digital leverance ved byggeriets aflevering

Bygherren skal i samråd med driftsherren stille krav om digital aflevering af de informationer, som vurderes relevant for:

1) dokumentation af byggeriet
2) dokumentation af byggesagen
3) drift og vedligehold
4) den fremadrettede ejendomsforvaltning

Når afleveringen sker digitalt, bliver data struktureret, så de let kan tages i brug af drifts-organisationen. Processen er effektiv, sikrer en høj kvalitet samt fuld dokumentation af de afleverede data til byg-/ driftsherre. Der opnås bedre kommunikation i afleveringsprocessen samt ved gennemgange og efterfølgende drift og vedligehold.

Med RIB Digital Aflevering får du en enkelt og effektiv måde til at opsamle alle værdifulde informationer digitalt og i højeste kvalitet. Du kan benytte data fra projektets BIM-model og trække dem direkte ind i den digitale aflevering. Alle afleverer i en fast struktur og det er muligt at lave løbende kvalitetssikring. Alle data er digitale, søgbare og lette at granske. Driften kan nemmere planlægges og starte allerede ved delafleveringer. 


§ 11) Digital mangelinformation

Bygherren skal sikre, at der anvendes digitale mangellister, som beskriver de registrerede mangler i henhold til projektets fastlagte struktur. 

Du opnår bedre, hurtigere og nemmere fejlregistrering. Mangelinformation støtter erfaringsopsamling og opbevaring af informationer om manglens opståen og behandling i tilknytning til afleverings-forretningen og ved 1- og 5-årsgennemgang.

Med RIB Capture får du et effektivt og systematisk værktøj til registrering og dokumentation mangelgennemgange. Registreringer kommunikeres automatisk til de ansvarlige parter, hurtigt og enkelt. Du har fuldt overblik og dokumentation over processen.


Selvom dit byggeprojekt ikke er underlagt IKT-bekendtgørelserne er der stadig store gevinster at hente!

Vi oplever blandt vores kunder, men også på IKT-leder uddannelsen, at private virksomheder går forrest og bestemt også ser værdien af IKT. Grunden til dette er, at der selv på mindre projekter er betydelige gevinster at hente ved et IKT byggeprojekt.

En mere ensartet kommunikation og dermed også langt bedre dokumentation og færre administrative byrder hos både bygherre og rådgiver er blot nogle af gevinsterne. Arbejdes der digitalt på alle projekter i organisationen, vil der også være store besparelser af hente ved overordnet at rationalisere projekthåndteringen i hele organisationen. 

Der er ingen tvivl om, at IKT er kommet for at blive, og at i takt med at kendskabet og anvendelsen heraf udvides, forøges også gevinsterne af IKT.

Blog Categories

Ebook

Ebook: Hvorfor er dokumenthåndtering afgørende for at opnå vellykkede byggeprojekter?